ANUNT! Concurs angajare administrator de patrimoniu norma 0,5

ANUNT! Concurs angajare administrator de patrimoniu norma 0,5

Concurs  angajare administrator de patrimoniu   norma 0,5

ANUNT

CONCURS ANGAJARE

ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU-  0,5 norma

 

 

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” din Craiova, judeţul Dolj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de administrator de patrimoniu cu 0,5 normă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare în domeniul tehnic/economic;
 • abilități operare pe calculator și în SICAP;
 • vechime: minimum 2 ani în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 decembrie 2020- 12 ianuarie 2021 , ora 14: depunerea dosarelor;
 • 13 ianuarie 2021 selectia dosarelor
 • 14 ianuarie 2021, ora 12:00 -afisarea rezultatelor selectiei dosarelor
 • 15 ianuarie 2021, interval orar 09:00-14:00, depunerea contestatiilor
 • 18 ianuarie 2021, ora 12:00, afisarea rezultatelor dupa contestatii;
 • 21 ianuarie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • 21 ianuarie 2021, ora 14:00, afisarea rezultatelor de la proba scrisa;
 • 21 ianuarie 2021, intervalul orar 14:00-16:00, depunerea contestatiilor;
 • 22 ianuarie 2021 , ora 09:00 , afisarea rezultatelor dupa contestatii
 • 22 ianuarie 2021, ora 11:00: proba interviu.
 • 23 ianuarie 2021 , ora 11:00, afisarea rezultatelor finale

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” din Craiova, Str. Brestei nr. 234, judeţul Dolj, telefon: 0251/421.660.

Vor fi declaraţi ,,admis” pentru ocuparea postului vacant, candidaţii ce vor obţine un punctaj final (calculat ca medie a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu) de minim 50 de puncte. Vor fi declaraţi ,,admis” la proba scrisă, candidaţii care au obţinut un punctaj de minim 50 de puncte.Vor fi declaraţi ,,admis” la interviu, candidaţii care au obţinut un punctaj de minim 50 de puncte.

 

TEMATICĂ:

– Atribuţiile principale ale gestionarului.

– Garanţia în numerar ( conf. Legii 22/18.11.1969).

– Consultarea şi participarea lucrătorilor la discuţiile privind securitatea şi sănătatea în muncă.

– Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

– Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

–Evenimente (comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind securitatea şi sănătatea în muncă).

– Infracţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă.

– Contravenţii privind securitatea şi sănătatea în muncă.

– Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (conf. Codului Muncii).

– Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii. – Jurisdicţia muncii conf. Codului Muncii.

– Drepturi si obligații în legătura cu primirea, păstrarea si eliberarea bunurilor materiale.

– Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale.

– Prevederi legale privind controlul managerial intern

– Reglementari legale privind achiziţiile publice

– Cunoștințe avansate de operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte) și să aibă cunoștințe de utilizare e-mail.

– Conostinte utilizare sistemul electronic de achizitii publice SICAP;

 

 

                Bibliografia generala necesară în vederea susţinerii concursului:

 

 1. LEGEA nr.1/2011 Legea Educaţiei Naţionale;
 2. OM 5447/31.08.2020 Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar
 3. Legea nr.53/2003- Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice
 5. HOTĂRÂRE nr. 72/2014 din 5 februarie 2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice;
 6. HOTĂRÂRE nr. 107 din 4 februarie 2020pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar
 7. LEGEA nr.319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare;
 8. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
 9. M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

 

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA

ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

1.- LEGEA nr.22/1969, modificată şi completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

2.LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizată;

3.- HG 2139/2004 pentru clasificarea si durata normal de functionarea mijloacelor fixe

4.-Hotărârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;

 

DIRECTOR,

prof. Daniela Mogildici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *